ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തമാണ് ഗിരിശിഖരം

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഭം ന ന ന ലഘു ഗുരു ഗിരിശിഖരമാം.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗിരിശിഖരം&oldid=3098015" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്