ഭവിപുല മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സിലെ വിലക്ഷണ വൃത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മറ്റുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വക്ത്രം, പത്ഥ്യാവക്ത്രം, ചപലാവക്ത്രം, വിപരീതപത്ഥ്യാവക്ത്രം, മവിപുല, രവിപുല, നവിപുല, തവിപുല എന്നിവയാണ്.[1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[2]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "vruthasahayi". vruthasahayi. ശേഖരിച്ചത് 2018-11-11.
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭവിപുല&oldid=2904080" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്