ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് 'കേരളി'

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

'ജതം തഗം ഗം വരും കേരളിക്ക്' [1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളി&oldid=2929810" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്