അർദ്ധകേക

തിരുത്തുക

കേകാപാദത്തെയർദ്ധിച്ചാലർദ്ധകേകയതായിടും

തിരുത്തുക

കേകയ്ക്ക് രണ്ടു യതിയുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ യതിയിൽത്തന്നെ പദം നിറുത്തിയാൽ അർദ്ധകേക.

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർദ്ധകേക&oldid=2532501" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്