ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് ഹരിണപ്ലുത

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

[1]

ഉദാഹരണംതിരുത്തുക

ഹിമശൈലസുതേ, ജനനീ, ഉമേ
പ്രമദമെൻ ഹൃദിയേകിടണേ മുദാ
ക്ഷമയും, വിനയാദി ഗുണങ്ങളും
മമ മനസ്സിലുമേകിടണേ സദാ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹരിണപ്ലുത&oldid=2904106" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്