ഒരു മാത്രാസമക വൃത്തമാണ് വാനവാസിക. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ മാത്രാവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഈ വൃത്തം പാരാമർശിക്കുന്നത്.

- ഇതിൽ ജഗണമോ സർവ്വലഘുവോ 8 മാത്രകഴിഞ്ഞായാൽ ‘വാനവാസിക’.[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാനവാസിക&oldid=2912483" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്