ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് രമണം . ധൃതി ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. രമണം എന്ന പേരിൽ അതിജഗതിഛന്ദസ്സിലും ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സിലും വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്.

[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രമണം_(ധൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)&oldid=2904325" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്