ദ്രുതവിളംബിതം

സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തം

ദ്രുതവിളംബിതം: ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തം. ജഗതി എന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 12 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ചു് “ന ഭ ഭ ര” എന്നീ ഗണങ്ങൾ വരുന്ന വൃത്തമാണു വംശസ്ഥം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഉദാ: കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്ന ശാകുന്തളപരിഭാഷയിൽ നിന്നു്.

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ തിരുത്തുക

മറ്റു വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദ്രുതവിളംബിതം&oldid=3920049" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്