ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് പ്രാച്യവൃത്തി

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

സമപാദങ്ങളിൽ മാത്രം നാലും അഞ്ചും മാത്രകളെ ഗുരുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചാൽ അത്പ്രാച്യവൃത്തി

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രാച്യവൃത്തി&oldid=2904171" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്