മലയാള വ്യാകരണത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്‌ അതിസ്തിമിത. ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നിങ്ങനെ നാലു ഗണങ്ങളും നടുക്ക് യതി (നിർത്ത്)യും വന്നാൽ അതിസ്തിമിത എന്ന വൃത്തമാകും.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അതിസ്തിമിത&oldid=2388213" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്