ഏ.ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തമാണ് ഉജ്ജ്വലം. സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഈ വൃത്തം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട വൃത്തമാണിത്. [1]

രണ്ട് ഭഗണവും അതിനെത്തുടർന്ന് നഗണവും പിന്നീട് യഗണവും ക്രമേണ വരുന്നത് ഉജ്ജ്വലം എന്ന വൃത്തം. അതായത് ആദ്യ ഗുരു വരുന്ന രണ്ട് പദവും തുടർന്ന് ലഘുമാത്രമുള്ള ഒരു പദവും പിന്നീട് ആദ്യയലഘുവുള്ള ഒരു പദവും വന്നാൽ ഉജ്ജ്വല.

– υ υ/– υ υ/υ υ υ/υ – – ഇത്തരത്തിൽ ഗണം തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

  1. "വൃത്തമഞ്ജരി" (PDF). സായാഹ്ന. September 4, 2020. Retrieved September 4, 2020.

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉജ്ജ്വലം&oldid=3447378" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്