തരംഗിണിയിലെ ഈരടികളിൽ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ട് ഗണം കുറവായി വരുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വരികൾ ഊനതരംഗിണി എന്ന വൃത്തത്തിൽപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ മാത്രമല്ല ഒന്നാം വരിയിൽ ഗണം കുറവായി വന്നാലും ഊനതരംഗിണി എന്ന വൃത്തമാകും.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഊനതരംഗിണി&oldid=1470568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്