ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് രമണം . അതിജഗതി ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. രമണം എന്ന പേരിൽ ധൃതിഛന്ദസ്സിലും ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സിലും വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്.

[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍