പ്രമുദിതവദന മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രമുദിതവദന&oldid=2903244" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്