ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് ഗുണസദനം

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

"സഭമോടേ ഭസനം ജനസവുമെന്നിവ വരികിൽ കില ഗുണസദനം".[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ‍‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗുണസദനം&oldid=2929805" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്