എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലളിതമലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്[1]. ഇത് ജഗതിഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്നു.

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലളിത_(ജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)&oldid=3290960" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്