ഗാഥ തിരുത്തുക

ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

{{പാദത്തിനേറ്റക്കുറവാ നിയമങ്ങൾക്കു ഭേദമോ വരുന്ന മറ്റു വൃത്തങ്ങളെല്ലാം ഗാഥയിലുൾപ്പെടും}} വ‌ൃത്തമജ്ഞരി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

അവലംബം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗാഥ&oldid=3199751" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്