ദ്രുതവിലംബിതം: ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തം. ഗതി എന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 12 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ചു് “ന ഭ ഭ ര” എന്നീ ഗണങ്ങൾ വരുന്ന വൃത്തമാണു വംശസ്ഥം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഉദാ: കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്ന ശാകുന്തളപരിഭാഷയിൽ നിന്നു്.

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമലാകരം&oldid=2639007" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്