ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തമാണ് മകരന്ദിക

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

മുറി‍‍ഞ്ഞാറാറേഴും യമന സജജം ഗുരുർമ്മകരന്ദികാ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മകരന്ദിക&oldid=2835758" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്