ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് കലിക. ആപീഡം എന്ന വൃത്തത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വൃത്തമാണിത്. ഇപ്രകാരം തന്നെ ആപീഡത്തിലെ പാദങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് വൃത്തങ്ങളാണ് ലവലിയും അമൃതധാരയും [1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ആപീഡത്തിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തെ രണ്ടാം പാദവും, രണ്ടാം പാദത്തെ ഒന്നാം പാദവുമാക്കിയാൽ അതിന് ‘കലിക’ അല്ലെങ്കിൽ ‘മഞ്ജരി’ എന്നു പേർ.[2]


അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
  2. വൃത്തമഞ്ജരി, രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലിക_(വൃത്തം)&oldid=3088067" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്