ലളിതം ഒര‌ു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്. സംസ്കൃതി ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്ന ഒരു വൃത്തമാണിത്. ജഗതിഛന്ദസ്സിലും ലളിതം എന്നുപേരുള്ള ഒരു വൃത്തമുണ്ട്. കൂടാതെ വിഷമവൃത്തപ്രകരണത്തിൽ ലളിത എന്നുപേരുള്ളൊരു വൃത്തവുമുണ്ട്.

[1]

  1. .വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ രാജരാജവർമ്മ