ഒരു മലയാളഭാഷ വൃത്തമാണ് നിശ .

[1]

ഇതിന് ദിശ എന്നും നിശ എന്നുംകൂടി പേരുകളുണ്ട്.

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നിശ&oldid=2912507" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്