എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമവൃത്തമാണ് അഘഹരണം. ഈ വൃത്തം അതിജഗതിഛന്ദസിൽ പെടുന്നു.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വൃത്തമഞ്ജരിയിലെ ലക്ഷണം:

വരികളിൽ ന, ന, ന, ന എന്നിങ്ങനെ ഗണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചും അവസാനം ഗുരുവും ഉണ്ടാകും.

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ രാജരാജവർമ്മ

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഘഹരണം&oldid=3429938" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്