'ചഞ്ചരീകാവലി മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]അതിജഗതിഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഈ വൃത്തത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത്.

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചഞ്ചരീകാവലി&oldid=2904941" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്