അതിരുചിരം (ജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)

വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തമാണ് അതിരുചിരം.[1] ഇത് ജഗതി ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണ്

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍