അശ്വഗതി തിരുത്തുക

അഞ്ചു ഭകാരമിഹാശ്വഗതിക്കു സകാരവുമൊടുവിൽ. തിരുത്തുക