അശ്വഗതി (ധൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

അശ്വഗതിതിരുത്തുക

അഞ്ചു ഭകാരമിഹാശ്വഗതിക്കു സകാരവുമൊടുവിൽ.തിരുത്തുക