എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തമാണ് വൈശ്വദേവി [1]. ജഗതിഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്ന വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

മ മ യ യ വൈശ്വദേവി; അഞ്ചിലും ഒടുവിലും യതി.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൈശ്വദേവി&oldid=3291115" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്