ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് വംശപത്രപതിതം.[1] അത്യഷ്ടിഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

[2]

നളചരിതം നാലാം ദിവസത്തിൽ ഈ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. [3]

താമരബന്ധുവംശമുടയോരവനിപതിലകൻ ഭീമനരേന്ദ്രനോടുമൊരുമിച്ചരമതകുഹചിൽ ഭീമജയാകിലാകുലമനാദയിതനെയറിയാ- ഞ്ഞാമയഭൂമധൂമമലിനാസഖിയെനിരദിശൽ

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
  3. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/95161/13/13_appendix.pdf
 
Wiktionary
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വംശപത്രപതിതം&oldid=3644230" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്