വൃത്തജമജ്ഞരിയിൽ പരാമർശിക്കപെട്ടിട്ടൂള്ള ഒരുവൃത്തമാണ് മണിദീപം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മണിദീപം&oldid=2684165" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്