മലയാളവ്യാകരണത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്‌ മാലിനി.

പ്രസിദ്ധമായ കവിതകൾതിരുത്തുക

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ച് “ന ന മ യ യ” എന്നീ ഗണങ്ങളോടെ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ യതിയോടു കൂടി വരുന്ന വൃത്തമാണു മാലിനി

ഉദാഹരണംതിരുത്തുക

""മതി മതി പറയേണ്ടാബ്ഭാർഗ്ഗവസ്വർഗ്ഗമാകും
ക്ഷിതിയ ഹഹ! വഹിക്കും ദർമ്മരാജ്യാഭിധാനം
പതിവിനു നരകാർത്ഥത്തിങ്കലൊക്കേണ്ടതാകും
സ്ഥിതിയിൽ വരികിലെന്താണപ്പുറം മൂപ്പുരാരേ ? "

മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ മഹാകാവ്യമായ ഉമാകേരളം പതിനെട്ടാം സർഗ്ഗം


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാലിനി&oldid=2388264" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്