ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് നവതാരുണ്യം.

[1]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ. ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നവതാരണ്യം&oldid=3150879" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്