ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തമാണ് മധുമതി. ഛന്ദസ്സ്: ഉഷ്ണിക്/ഉഷ്ണിക് എന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 7 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മധുമതി&oldid=2776219" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്