അപരവക്ത്രം തിരുത്തുക

നനരലഗമതൊറ്റയിൽ സമേ നമപരവക്ത്രമതാം ജജം രവും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അപരവക്ത്രം&oldid=3939200" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്