ഒരു വരിയിൽ പത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ; ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നിവയും അവസാനം ഒരു ഗുരു എന്നിവ വന്നാൽ മത്ത എന്ന വൃത്തമാകും .


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മത്ത&oldid=2388256" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്