ഉക്താഛന്ദസ്സിലുള്ള ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തമാണ് '"ഖഗ"'. നാലുപാദങ്ങളും ഓരോ ലഘുവിനെക്കൊണ്ട് ചമയ്ക്കുന്നു.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഖഗ&oldid=2388234" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്