‍‍‍ശ്രിസദനം എന്നത് ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്

സനനം നയസഗണമിഹ വരുവതോ ശ്രീസദനം

<ref>വൃത്തമഞ്ജരി,എ ആർ രാജരാജവർമ്മ <references>

‍ ‍

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശ്രീസദനം&oldid=2903161" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്