ഒരു സംസ്കൃത വർണ്ണ വൃത്തമാണ് അശ്വലളിതം. വികൃതിഛന്ദസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഇഹ പതിനൊന്നിൽ നിന്നു നജഭം ജഭം ജഭലഗങ്ങളശ്വലളിതം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അശ്വലളിതം&oldid=3863710" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്