വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പരാമർശിക്കപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമാണിത്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാലതി&oldid=2684167" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്