ഒരു ഗണവും ഒരു ഗണവും അതിനുശേഷം ഒരു ലഘു ഒരു ലഘു എന്നിവ വന്നാൽ അത്തരം വൃത്തമാണ്‌ മാണവകം .[1] മാണവകക്രീഡിതം എന്നും പേരുണ്ട്.[2]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

വാണീ! ഭവൽപാദയുഗേ
വീണു പണിഞ്ഞാനൊരുനാൾ
മാണവകൻ മൂകനൊരാൾ;
വാണിതവൻ സൽക്കവിയായ്‌.

ഉദാഹരണം----

വിദ്യകളിൽ ബുദ്ധി വരാൻ
പദൃഗണം കെൾക്ക ഗുണം
ഹൃദ്യമതിന്നർത്ഥരസം
സ്വാദ്യതരം ബാലഗണൈ.[3]

വാണീ ഭവൽ പാദയുഗേ ഇവിടെ വൃത്തഭംഗമുണ്ട്.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി
  2. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
  3. പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ കേരളഭാഷാവ്യാകരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാണവകം&oldid=3554097" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്