ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നീ ഗണങ്ങളും അവസാനം രണ്ട് ലഘുവും , വരിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു യതി (നിർത്ത്) എന്നിവയും വന്നാൽ സ്തിമിത എന്ന വൃത്തമാകും.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്തിമിത&oldid=2388285" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്