ഓരോ പാദത്തിലും പത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു വൃത്തമാണ് ചമ്പകമാല. ഗണം, ഗണം, ഗണം എനിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗണങ്ങളും അവസാനം ഒരു ഗുരുവും ആണ്‌ ഈ വൃത്തത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ഈവൃത്തത്തിന് രുക്മവതി എന്നും പേരുണ്ട്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

മലയാളത്തിൽ
വൃത്തമഞ്ജരി ഭംമസഗംകേൾ ചമ്പകമാലാ ഭഗണം മഗണം സഗണം ശേഷം ഒരു ഗുരു എന്ന ക്രമത്തിൽ വന്നാൽ ചമ്പകമാലാ വൃത്തമായി. ഇതിന് രുക്മവതി എന്നും പേരുണ്ട്.
കാന്തവൃത്തം - കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാൻ ചെമ്പകമാലാവൃത്തമതിന്നെൻ-
ചെമ്പകമാലാ നേർതനു! ദീർഗ്ഘം
മുമ്പതുനാലഞ്ചാറഥപത്ത-
ങ്ങൊമ്പതുമഞ്ചഞ്ചിങ്കൽ വിരമം
ഒന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, പത്ത് എന്നിവ ദീർഘം (ഗുരു). അഞ്ചിൽ വിരാമം (യതി)
കേരള ഭാഷാവ്യാകരണം - വൈക്കത്തു പാച്ചുമൂത്തത് ഒന്നഥ നാലും പഞ്ചമമാറൊ-

ടൊൻപതു പത്തും സൽഗുരുവായാൽ
അഞ്ചിനു വയ്പും വന്നു ഭവിച്ചാൽ
നല്ലൊരു വൃത്തം ചമ്പകമാലാ

വയ്പ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ യതി. അഞ്ചാമക്ഷരത്തിൽ യതി.
സംസ്കൃതത്തിൽ
വൃത്തരത്നാകരം - കേദാരഭട്ടൻ भ्मौ सगयुक्तौ रुक्मवतीयम्। ഭ്മൗ സഗയുക്തൗ രുക്മവതീയം
വൃത്തരത്നാകരം - കേദാരഭട്ടൻ चम्पकमाला चेद्भमसाद्गा। ചമ്പകമാലാ ചേദ്ഭമസാദ്ഗാ

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

 
Wiktionary
ചമ്പകമാല എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചമ്പകമാല&oldid=2802109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്