ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് 'കോകരതം'

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

'സയസം യവും കോകരതാഖ്യവ്യത്തം.' [1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോകരതം&oldid=2929809" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്