ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ലളിത. ഇത് ഒരു വിഷമവൃത്തമാണ്. ലളിത എന്ന പേരിൽ ജഗതിഛന്ദസ്സിലും അർദ്ധസമവൃത്തപ്രകരണത്തിലും രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്.

[1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലളിത_(വിഷമവൃത്തം)&oldid=2904323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്