അർദ്ധസമവൃത്തം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വൃത്തമാണ്‌ വസന്തമാലിക. ആദ്യത്തേയും മൂന്നാമത്തേയും വരികളിൽ ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗണങ്ങളും അവസാനം രണ്ട് ഗുരുവും ; രണ്ടാമത്തേയും നാലാമത്തേയും വരികളിൽ ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നിങ്ങനെ നാല്‌ ഗണങ്ങളും വരുന്ന വൃത്തമാണ്‌ വസന്തമാലിക.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വസന്തമാലിക&oldid=2388271" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്