ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് കുമുദിനി

നഭനഭം നഭരമൊടു ചേ൪ന്നതു കുമുദിനീസമഭിഖ്യമാം.[1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,എ.ആ൪.രാജരാജവ൪മ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുമുദിനി&oldid=2903099" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്