മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് പ്രഥമപദം

[1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രഥമപദം&oldid=2904169" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്