ചന്ദ്രലേഖ (അതിജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)

മലയാളത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് ചന്ദ്രലേഖ

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

ന സ ര ര ഗ കേൾ ചന്ദ്രലേഖാഖൃമാറാൽ.‍[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ