ഒരു ദണ്ഡകമാണ്‌ (ഒരു പാദത്തിൽ 26നു മേൽ അക്ഷരമുള്ള സമവൃത്തം) ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

രണ്ടു നഗണം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് രഗണം ചേർന്നാൽ ഒരു പാദമെന്നുള്ള ദണ്ഡകം ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതം&oldid=2388236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്