മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് ഉപസ്ഥിത.

തം ജം ജഗഗങ്ങളുപസ്ഥിതാഖ്യം. [1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപസ്ഥിത&oldid=2903059" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്