ഒരു മലയാളഭാഷ വൃത്തമാണ് കുസുമിതലതാവേല്ലിത.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അഞ്ചാറേഴായ് മം കുസുമിലതാവേല്ലിതാ തം ന്യയം യം

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുസുമിതലതാവേല്ലിത&oldid=2903176" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്